بررسیˇ آلبؤم: آرچ انمی (Arch Enemy) – قۊدرتخاهی (Will To Power)

همیشکی جنگˇ آلبۊمˇ میئن (War Eternal) گه جرگه نؤهؤمی آلبؤمه (۲۰۱۴) آرچ انمی مۊزیک تغییراتˇ زیادی بؤده. در عین حالی گه جرگه نفرات خۊشؤنˇ مۊسیقایی توانایئنه جؤر بؤرده-بۊن، آلیسا وایت گلاز أبعادˇ جدیدی أز شعره مؤعرفی بؤده. نتیجتن دهؤمی آلبؤم (۲۰۱۷) شعر ؤ مۊسیقی میئن ارتفاعاتˇ تازه-ایه فتح بؤده.

ای آلبؤم، جف لۊمیس (نٚوٚرمؤرˇ سابقˇ گیتاریست)ˇ أولی حضۊر، آرچ انمی میئن محسۊب بۊنه.
مایکل أمؤت ؤ جف لۊمیس تقریبن هر ترؤنه میئن ملؤدئنی زئنن گه وحشی ریتمؤنˇ أمرأ ترکیب ؤ باعثˇ تلفیقˇ خشۊنت ؤ ترس بۊنن.
همچنین دأنیل ائرلندسؤن (درامر) ؤ شارل آنجلؤ (بیسیت) آدرنالین ؤ انرژئه به موادˇ لازمˇ آلبؤم ایضافه بؤدن. ای آلبؤمˇ میئنه گه آلیسا وایتˇ سرکردگی جرگه میئن مۊشخصتر بۊنه.
ای سۊئدی جرگه خۊ بی-خؤندؤش اینترؤ (Set Flame To The Night) پسی ”The Race”ˇ ترؤنهٰ ارائه دئنه گه جرگه قدیمی آهنگؤنˇ مۊسؤن پۊر پۊر انرژی دأنه. درامینگ، فلؤىˇ بی وقفه-ایه چأکؤنه هۊطؤ گه گیتار ریتم، ریفؤن ؤ ملؤدئنˇ سر کؤل سواری کؤنه. هۊ ثانیه گه مۊزیک سرأگینه آلیسا وایت خۊ گرؤل خۊندؤشˇ أمرأ آهنگه پیش بئنه گه سرآخر گیتار سؤلؤ عشقبازی :)) أمرأ تمنأبۊنه.
سوؤمی آهنگ (Blood In The Water)ˇ میئن گیتار، ملؤدی فۊتؤسه لحظه’نˇ میئن جهش پیدا کؤنه. شعرˇ میئن مسائل ؤ مۊشکلاتˇ شخصی ؤ سیاسی کسنˇ أمرأ ترکیب بۊبؤن. مثلن ”The Eagle Flies Alone”ˇ میئن آلیسا وایت خۊ نظرؤنه راجع به مذهب ؤ خۊشˇ توانمندسازی به اشتراک نئنه. ای آهنگ پیانؤˇ کیلیدؤن ؤ مینیمالترین شکلˇ گیتارنوازی أمرأ سرأیته بۊنه. پۊشتˇ هرته گیتارˇ نؤت درام بؤکتانئه بۊنه. “مۊ بهشته اعتقاد ندأنم/ مۊ جهندمه اعتقاد ندأنم/ ای دۊنیا سرمچه پۊر پۊر دۊرؤ ؤ نیرنگ گیته ؤ…” ای جۊمله’ن تؤنن باعثˇ ارتقاىˇ سطحˇ تفکرˇ مۊخاطب ببۊن. وقتی “Murder Scene” شۊرۊع بۊنه بیس نوازیˇ قدرتمندی أمرأ مواجه بۊنیم تا اینکه فلؤئه (روند) سپارنه درام ؤ گیتار سؤلؤ دس. ای مۊزیکˇ ترکیب-بندی، أمۊره کلاسیک آرچ انمی مۊزیکؤنه یاد درگبئنه. آلیسا وایت حقسأى دره خۊ سبکه شکل بدی با اینحال بعضن آنجلا گؤسؤ مۊسؤنچی خؤندنه گه آرچ انمی سمپاتئنˇ ویسین نؤستالژئه. “First Day In Hell”ˇ میئن رۊیکردˇ جدیدی اتخاذ بۊبؤ گه آهنگˇ تمپؤ جیربۊمأکه در عینˇ حال صدا دۊخؤنکه وحشیانه ؤ جهندمی ایسه ؤ درام ؤ گیتار بیس طبقˇ معمۊل پۊرسرعت ؤ وحشتناکن ولی گیتار الکتریکˇ کار اینه گه فضاىˇ سنگین ؤ ترسناکی گه بیس ؤ درام أول سر آهنگˇ میئن تؤلید بؤدنه أز بین ببۊری. “Reason To Believe” آرچ انمی أولی آهنگه گه خؤندنکس اۊنˇ میئن کلین (صداىˇ غیرˇ گرؤل ؤ عادی) خؤندنه. ای آلبؤمˇ میئن وایت گلاز خۊ صدا أمرأ أنواعˇ سبک ؤ تؤنه امتحان بؤده. آرچ انمی ای آلبؤمˇ أمرأ خۊ جاجیگهٰ ملؤدیک دث متال (ملؤدث)ˇ ژانرˇ میئن ارتقا بدأ.

سربس: متال اینجکشن ألبته همراه با حجمˇ عظیمی أز تلخیص ؤ تصرف :))

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *