سۊرخˇ أسأره (ستارهٔ سرخ)

وأرگأنئه‌نأی سۊرخ ٚ أسأره
آسمؤن ٚ دسأجی
خأن دوأره
خأن تۊنداتۊند دوأره
خأن اۊجۊر دوأره گه دئه دننئه‌بۊن
گه سۊ ببۊن
پرک پرک
زمت، هچمسه‌بؤ فگردی
خؤخؤ
بککی بمیری!
زمین أمما تأمأچه
دپرکنه
بی‌درازه
– أزأ چند ریشتر!
– أزأ چند ریشتر؟
تنأشؤن
کینه ؤ ریشه
یک تن کینه ؤ چند رج ریشه
مۊل بیچئه کینه
کیله‌‌سری، سۊمامۊس ٚ تۊکالی سر
ستم
پاتۊک پاتۊک
تؤره به‌ دس
شلأر دئنه
چم ٚ سر چۊم به را؛ خسسه
وسسه!
وأکئنه جۊختأزه
– اۊن بنیشته
– دئه بنیشتأکه
خۊ تؤر’
ورأورأ پیرأسسنه
– این ٚ جؤن‌گن مسخأچه
– کلمیجینه
– رأسسئه؟
– أهأ؛ هنده دچین
– این ٚ جؤن‌گن بؤخمأسه
سینه سر ٚ جیجأکی مأله
دئه بخأله سۊرخ نئه
بۊمؤنسأکه، کبۊته
زرچه کؤنه
راوی نخأنه
«بهیم‌پلأسی» چره!
أفتؤ نخأنه
– مأنگ ٚ تؤ چره!
– مأنگ ٚ تؤ چره؟
فترات
خۊ کار’ بؤده
دپأجنه
کاسهٔ سر
فکألنه
تۊرتۊری خۊن
تۊی ٚ مغز
فۊکتؤنه
پیل‌بؤده رگ
تۊی ٚ میجیک
گۊدره مۊسؤن
خیال ٚ گرد ٚ گیج
وؤجئنه: سۊرخ ٚ أسأره
آسمؤن ٚ دسأجی
خأن دوأره…

۱۵۹۲ دیا ما ۷ – ژیویر.

چندته نؤکتهٔ لاجرم لازم

۱. خأن دوأره: دوأرسن ٚ مصدر ٚ جی؛ می‌خواهد عبور/فرار کند.
۲. پرک: پأره؛ مثلا یک لحظه لامپ ٚ رؤشن‌خامۊشأبؤن؛ ائره به معنای ٚ «چشمک».
۳. هچمسه‌بؤ: خم‌شده.
۴. کیله‌سری: یک نؤع گیل ٚ تجرۊبه زأک چئنه گه زائۊ، مأر’ خۊ پا سر نیشبئنه ؤ زأک’ سرأجیری، تشت ٚ طرف هدایت کؤنه.
۵. تۊکالی: ستیغ؛ قسمت برامدهٔ کوه.
۶. پاتۊک: پنجه‌سری.
۷. شلأر [أؤ] دأن: لاس زأن.
۸. وأکئنه: خستگی جی کتن.
۹. جۊختأزه: درخؤد نیشتن؛ پا کۊلأچئن ؤ سر’ زؤنی سر نأن.
۱۰. پیرأسسن: فأندرستن؛ نیأگۊدن.
۱۱. مسخأچه [قید]: مسخ‌‌بۊبؤ.
۱۲. بؤخمأسه: اؤخماسن ٚ مصدر ٚ جی؛ [روح] تسخیر شده.
۱۳. راوی: راوی شانکار’ ایشاره کؤنه، سیتار ٚ پیله‌نواختنکس.
۱۴. بهیم‌پلأسی: هند ٚ مۊزیک ٚ میئن، یته دسگاه ٚ نؤمه.
۱۵. مأنگ ٚ تؤ: مهتاب.
۱۶. فترات: کۊتۊوات؛ حقسأی ٚ فراوؤن.
۱۷. دپأجنه: درخؤد می‌پاشد.
۱۸. فۊکتؤنه: فۊکتانئن ٚ مصدر ٚ جی؛ فرو می‌کوباند.
۱۹. گۊدره: شلاق.
۲۰. گرد ٚ گیج: پرسه.
۲۱. وؤجئنه: وؤتن ٚ مصدر ٚ جی؛ می‌بافد.

سۊرخˇ أسأره’ بشتؤین!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *