وارش!

أمیرشریر أمی اشکوری شاعره گه ای تجرۊبه میئن، أمئبه یکته أزئه‌شعر (شعر آزاد) خؤندنه به نؤمˇ وارش.

وارش ٚ وؤت

وارششششششش
وارشششش
وارشش
شک ٚ شی شؤنه شۊره
شۊره‌ آسؤرهٰ مؤنه
وارش
لافند ٚ مۊسان
سیاأبر’ گل ٚ همرا دۊجئه
بدأری هیزار‌-هیزارته رک‌ریزه
وأمیزئن اۊ جؤر أجی
أبران ٚ پۊشت
چی گۊئه؟
پری ؤ فرشته؟!
می گۊمان خؤ خا نیه
ولی بؤتم “بدأری” پس‌تر
پس شاید

وأرسن
خۊجیر نیه
نؤرۊز ما بیجار دؤنه
گیل ٚ مرد أجی واپۊرس
شریر ٚ ما راشسان دامان ٚ دل
چفتابؤر پرکن ٚ گالش دؤنه
شهر‌ ٚ آسفالتان ٚ سر
مأشین ٚ شیشه کۊتانئن ٚ زمت
بیچأسأر دسسأن أجی
تترج…. تق تق تق
شششش
وارش ٚ تۊکنه کۊتانئن ٚ مئنا!
هرات ؤ غزنی لاکؤن أجی واپۊرس!
جۊکی مزقؤنچئن أجی
مؤرغؤنه فرش پیرزنکأکؤن أجی
همه کس جی بهتر
اۊشأنن
کی خۊجیرچی ؤ خۊجیری’ شنأسن
همه کس أجی ویشتر
همه کس جی بهتر
آسۊمان‌خۊس ٚ خۊجیرچاکۊن أنی
تۊ‌ ؤ تی مۊسانچی‌کس
واج ٚ چتر ٚ بۊن أجی
اۊن‌’ خۊجیر دؤخؤنین
یا سره درجیک ٚ لک
نیشته‌بؤر شیشأن ٚ پۊشت
مأشین ٚ برف‌هارۊج ٚ تلؤتلؤ مئنامئنا
تۊرابؤر وارش أجی
وارش ٚ جۊر
خۊجیری
أخر دبۊن
درأغن خیکن أجی
دئشا نیه
ادا نیه
چرته پرته
هأچی چؤلأ، مۊفته


پۊل أجی
سراشؤر جیفن ٚ همرا
وزرأنئن، دۊتن ؤ وۊتن أجی
خأنه خۊ خیال ٚ مئن
خۊجیری’ زر ٚ همرا بهینه
خألی خۊ‌ خیال ٚ مئن
وارش أمما
ازازا خۊجیر نیه
نا خۊدا بۊرمه هیسه
نا پأییز ٚ قاصید
نا زۊمۊسسان ٚ نیمأکه
خألی وارش
هینه
وا بگنسن أجی
هئه… کلهئه… شۊن
وگرده


شبنا بۊرمه‌گلی‌بؤن ٚ مۊسان
واکلهه یؤ چۊرش اۊنی
کیله بۊن رۊخان وکهه یؤ ایمأ‌ سیل
تنه’ می شئه لردأنه
جؤن’ می شئه پرکأنه
سیلأبؤن لپپه زنه
دئسأنه دۊنیا می‌ شئه
غرقأکؤنه
پیرأهن دیم لک ؤ لا
خؤنه همأ
گاگلف نیشه می تخت ٚ وراور
چن‌گا می هم‌خؤنه بۊن
ایمأ
واشؤن!
تی مۊسؤن
ونگردان
تی مۊسؤن
اۊن ٚ پامقر ولی
خۊن‌دسریس دیل ٚ سر ٚ مؤنایه
شؤنی نیه
هنده هنده هنده تترج
وگرسن… کلسن… شؤن… همأن…. وگرسن
خألی هینه

هنده هنده
هنده
شاید آخر یه‌ رۊز دۊرۊس وکت
دۊرۊسابۊن راسسه
ازازا أمی دبؤن’ شأنه دؤرۊ دؤنسن
أمما
دۊرۊسابؤن، دنئه‌بؤن یا نیسأن
فلقد لا ریب فیه‌ن هیسه
ٚشایدن خألی أمی میجیک ٚ مئن
یته شؤ یا صۊب‌دم یا شأنشر
بیسأبؤر یا نیشتأر
جادده مئن
یا لک ؤ لا کیشأگیتأر
کرچ ٚ خۊر ٚ بۊن یا نا
ناخۊجیر وارش ٚ شیۊش‌کۊتانی بۊن
چۊچۊره بۊن دؤخۊتأر
دۊرۊسابؤن دنئه‌بؤن جخطراشؤن، هأنی هیسه

نأنجه می البت
أخه می جنگ’ بیأجم
وا بیاجم، وا بؤمۊجیم

تیر ٚ ما ترمی دله کۊل ٚ آفتاو ٚ دسأسئن ٚ مئنا
جنگ‌ ٚ میدان سۊرخ ٚ دامان
یته تی‌دار ٚ تکأدأر
دؤرأچأر دۊشمن ٚ دس
می تفنگ ٚ آخری گیۊله أجی
شلیک

أمیرشریر؛ ۱۵۹۳ د.

وارش ٚ خؤندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *