دؤنیا خؤجیرترین دمرده‌کس!

دؤنیا خؤجیرترین دمرده‌کس (The Handsomest Drowned Man in the World) یته پأچˇ داستؤنه گابریل گارسیا مارکز قلم أجی گه سالˇ ۱۹۶۸ مۊنتشرأبؤ. گیلک وچه ای داستؤن-ه اینگیلیسی أجی گیلکی-ه وگردأنئه.

پی-دی-افه ائره جی جیرأکشین.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *