هنر

وارش!

أمیرشریر أمی اشکوری شاعره گه ای تجرۊبه میئن، أمئبه یکته أزئه‌شعر (شعر آزاد) خؤندنه به نؤمˇ وارش. وارش ٚ وؤت وارششششششش وارشششش وارشش شک ٚ شی شؤنه شۊره شۊره‌ آسؤرهٰ مؤنه وارش لافند ٚ مۊسان سیاأبر’ گل ٚ همرا دۊجئه بدأری هیزار‌-هیزارته رک‌ریزه وأمیزئن اۊ جؤر أجی أبران ٚ پۊشت چی گۊئه؟ پری ؤ فرشته؟! …

پیش مۊشته

محمد بابایی‌پۊرˇ مۊرۊم ملقب به دریایی، لنگؤرۊدˇ پیلؤشاعر بۊ. همه جۊر شعر بؤته‌دأنه؛ سؤننتی ؤ مؤدرن. ای مطلب ˇ میئن یکته اینˇ غزل-ه خؤندنیم به نؤمˇ «پیش مۊشته». دههٔ شصتˇ پسی، هسأشعرˇ پؤرؤژه-ه جؤین دئنه ؤ ایجازˇ معجزه أجی جؤن گینه. گیله‌واىˇ ۴۹ خۊ ضمیمه-ه، مختصˇ دریایی دربأرده ؤ همچنین گیلکی أزمیتی ویکی‌واگۊیه میئن تؤنین …

ترانهٔ «نؤرۊزبل أمؤندره» منتشر شد!

موزیک آلترناتیو راک «نؤرۊزبل أمؤندره | Nowruzbal is coming» با آهنگسازی و خؤندشگری آرش شفیعی ثابت و همچنین نویسندگی متن ترانۀ گیلکی به قلم دیمه‌مج، به مناسبت نؤرۊزبل ۱۵۹۳ دیلمی انتشار یافت. ترؤنه وؤت نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره هأنده (۲) ویریزید جأغله’ن، کرأ هیمه ؤ آتش أمه‌رأ دۊخانه رئک ؤ کؤر ویریزید، نؤرۊز …

سۊرخˇ أسأره (ستارهٔ سرخ)

وأرگأنئه‌نأی سۊرخ ٚ أسأره آسمؤن ٚ دسأجی خأن دوأره خأن تۊنداتۊند دوأره خأن اۊجۊر دوأره گه دئه دننئه‌بۊن گه سۊ ببۊن پرک پرک زمت، هچمسه‌بؤ فگردی خؤخؤ بککی بمیری! زمین أمما تأمأچه دپرکنه بی‌درازه – أزأ چند ریشتر!– أزأ چند ریشتر؟ تنأشؤن کینه ؤ ریشه یک تن کینه ؤ چند رج ریشه مۊل بیچئه کینه …

بررسیˇ آلبؤم: آرچ انمی (Arch Enemy) – قۊدرتخاهی (Will To Power)

همیشکی جنگˇ آلبۊمˇ میئن (War Eternal) گه جرگه نؤهؤمی آلبؤمه (۲۰۱۴) آرچ انمی مۊزیک تغییراتˇ زیادی بؤده. در عین حالی گه جرگه نفرات خۊشؤنˇ مۊسیقایی توانایئنه جؤر بؤرده-بۊن، آلیسا وایت گلاز أبعادˇ جدیدی أز شعره مؤعرفی بؤده. نتیجتن دهؤمی آلبؤم (۲۰۱۷) شعر ؤ مۊسیقی میئن ارتفاعاتˇ تازه-ایه فتح بؤده.