آرشیو برچسب ها: أزئه‌شعر

وارش!

أمیرشریر أمی اشکوری شاعره گه ای تجرۊبه میئن، أمئبه یکته أزئه‌شعر (شعر آزاد) خؤندنه به نؤمˇ وارش. وارش ٚ وؤت وارششششششش وارشششش وارشش شک ٚ شی شؤنه شۊره شۊره‌ آسؤرهٰ مؤنه وارش لافند ٚ مۊسان سیاأبر’ گل ٚ همرا دۊجئه بدأری هیزار‌-هیزارته رک‌ریزه وأمیزئن اۊ جؤر أجی أبران ٚ پۊشت چی گۊئه؟ پری ؤ فرشته؟! …