آرشیو برچسب ها: شعر

سۊرخˇ أسأره (ستارهٔ سرخ)

وأرگأنئه‌نأی سۊرخ ٚ أسأره آسمؤن ٚ دسأجی خأن دوأره خأن تۊنداتۊند دوأره خأن اۊجۊر دوأره گه دئه دننئه‌بۊن گه سۊ ببۊن پرک پرک زمت، هچمسه‌بؤ فگردی خؤخؤ بککی بمیری! زمین أمما تأمأچه دپرکنه بی‌درازه – أزأ چند ریشتر!– أزأ چند ریشتر؟ تنأشؤن کینه ؤ ریشه یک تن کینه ؤ چند رج ریشه مۊل بیچئه کینه …