آرشیو برچسب ها: غزل

پیش مۊشته

محمد بابایی‌پۊرˇ مۊرۊم ملقب به دریایی، لنگؤرۊدˇ پیلؤشاعر بۊ. همه جۊر شعر بؤته‌دأنه؛ سؤننتی ؤ مؤدرن. ای مطلب ˇ میئن یکته اینˇ غزل-ه خؤندنیم به نؤمˇ «پیش مۊشته». دههٔ شصتˇ پسی، هسأشعرˇ پؤرؤژه-ه جؤین دئنه ؤ ایجازˇ معجزه أجی جؤن گینه. گیله‌واىˇ ۴۹ خۊ ضمیمه-ه، مختصˇ دریایی دربأرده ؤ همچنین گیلکی أزمیتی ویکی‌واگۊیه میئن تؤنین …