آرشیو برچسب ها: نقد آلبوم

بررسیˇ آلبؤم: آرچ انمی (Arch Enemy) – قۊدرتخاهی (Will To Power)

همیشکی جنگˇ آلبۊمˇ میئن (War Eternal) گه جرگه نؤهؤمی آلبؤمه (۲۰۱۴) آرچ انمی مۊزیک تغییراتˇ زیادی بؤده. در عین حالی گه جرگه نفرات خۊشؤنˇ مۊسیقایی توانایئنه جؤر بؤرده-بۊن، آلیسا وایت گلاز أبعادˇ جدیدی أز شعره مؤعرفی بؤده. نتیجتن دهؤمی آلبؤم (۲۰۱۷) شعر ؤ مۊسیقی میئن ارتفاعاتˇ تازه-ایه فتح بؤده.