آرشیو برچسب ها: همداري

کس‌به‌کس کؤرؤنا ویرۊجأنیم!

دئه ألؤن همه دؤنیم کؤرؤنا چیسه ؤ چۊتؤ همه دۊنیاى-ه خۊشˇ دسˇ میئن بیته-دأنه! ای ویرۊس پستاندارؤن ؤ پرندگؤنˇ میئن رایجه ولی دسامبر ما ۲۰۱۹، وۊهانˇ میئن انسؤن-ه مؤنتقلابؤ. (ویشته بۊخؤنیم: ویکیپدیا گیلکی ؤ مازرۊنی) ای ویرۊس ماهانˇ هواپیمایی مؤسافربری جی بۊما ایرؤن ؤ ألن خئلی شهرؤن اۊنˇ أمرأ درگیرن.ای ویرۊس سندجؤرؤن یا بیمارؤن-ه تؤنه …