آرشیو برچسب ها: گيلک وچه

دؤنیا خؤجیرترین دمرده‌کس!

دؤنیا خؤجیرترین دمرده‌کس (The Handsomest Drowned Man in the World) یته پأچˇ داستؤنه گابریل گارسیا مارکز قلم أجی گه سالˇ ۱۹۶۸ مۊنتشرأبؤ. گیلک وچه ای داستؤن-ه اینگیلیسی أجی گیلکی-ه وگردأنئه. پی-دی-افه ائره جی جیرأکشین.